Regulamin

Regulamin świadczenia usług

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis www.bankpomyslow.pl

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym regulaminem świadczenia usług. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z nami.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.bankpomyslow.pl (dalej: Serwis) jest Martyna Guba, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ForChange Martyna Guba z siedzibą w Warszawie ul. Schroegera 82 lok 133 , 01-828 Warszawa. Działalność wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiada nr NIP: 118-123-94-77

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu, w tym zasady zamawiania i realizacji usług szkoleniowych w formie otwartej i zamkniętej, usług doradczych i coachingowych realizowanych przez Trenerów i osoby współpracujące z firmą ForChange Martyna Guba. Za pośrednictwem strony fabrykawarsztatow.pl możliwe jest dokonanie zakupu i płatności za wybrane i określone w dalszej części dokumentu usługi.

Przeglądanie zawartości strony internetowej fabrykawarsztatow.pl nie wymaga rejestracji i jest bezpłatne. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu fabrykawarsztow.pl są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich użytkowników korzystających z serwisu fabrykawarsztatow.pl, w tym dokonujących zapisów i zawierających umów na świadczenie usług.

Definicje

REGULAMIN – oznacza niniejszy Regulamin określający warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym www.fabrykawarsztatow.pl oraz będący regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

DANE KONTAKTOWE USŁUGODAWCY –to dane Usługodawcy, przy użyciu których Użytkownik może się z nim skontaktować, tj. ForChange Martyna Guba, e-mail: kontakt@fabrykawarsztatow.pl, tel. 733 16 16 16.

DANE KONTAKTOWE UŻYTKOWNIKA – to dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca może się z nim skontaktować, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

ZGŁASZAJĄCY  – osoba fizyczna lub prawna, która przesłała formularz zgłoszeniowy na szkolenie otwarte.

DNI ROBOCZE – to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

UCZESTNIK SZKOLENIA – zamawiający lub osoba fizyczna zgłoszona przez zamawiającego.

SERWIS – to serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: fabrykawarsztatow.pl. wraz ze wszystkimi sub-domenami i linkami.

UMOWA – to umowa o świadczenie Usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.

ZGŁOSZENIE / ZAMÓWIENIE – umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy zgłaszającym w formie pisemnej (na podstawie pobranego formularza ze strony fabrykawarsztatow.pl) lub formie elektronicznej (formularz zgłoszenia online.

USŁUGA – to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

USŁUGODAWCA – to FORCHANGE Martyna Guba wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod nr NIP : 118-123-94-77 z siedzibą w Warszawie ( 01-828 ) ul. Schroegera 82 lok 8 o będący administratorem Serwisu oraz Usługodawcą.

UŻYTKOWNIK – to każda osoba odwiedzająca luk korzystająca z serwisu : www.bankpomyslow.pl

DYPLOM ukończenia szkolenia – dokument ( w wybranych szkoleniach certyfikat ) potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela ForChange który otrzymuje Uczestnik na/po zakończeniu szkolenia.

& 1 

ZASADY ZAMAWIANIA I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH i WARSZTATACH OTWARTYCH

 1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem URL: www.fabrykawarsztatow.pl/regulamin.
     1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
     2. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu.
     3. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy.
     4. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników bezpłatną Usługę udostępnienia formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu, w celu wysłania wiadomości do Usługodawcy
     5. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
     6. Usługodawca umożliwia zawarcie Umowy o świadczenie Usług szkoleniowych za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, w zakresie organizowanych szkoleń otwartych oraz usług doradczych i coachingowych.
     7. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy o świadczenie Usługi szkoleniowej, Użytkownik powinien wybrać szkolenie z listy szkoleń otwartych, zamieszczonej na stronie internetowej Serwisu lub wyrazić zgodę na skorzystanie z usługi doradczej lub/i coachingowej.
     8. Zapisy na szkolenia można również dokonywać pocztą elektroniczną, przy użyciu tradycyjnego formularza zapisu na szkolenie, poprzez przesłanie jego uzupełnionego i podpisanego skanu lub oryginału, pod Dane Kontaktowe Usługodawcy.
     9. Zgłoszenia ( zapisu na szkolenie lub na sesję indywidualną doradczą lub coachingową ) można dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie skanu lub zdjęcia wypełnionego formularza zamówienia – dostępnego do pobrania przy określonej podstronie opisu szkolenia. Wypełnienie i przesłanie zamówienia stanowi dowód zawarcia umowy handlowej i akceptacje regulaminu zgłoszenia – w tym wartości inwestycji danego kursu oraz akceptacji warunków. Umowa ważna jest pod warunkiem zapłaty ceny danego szkolenia, co oznacza, że w przypadku braku zapłaty umowa ulega rozwiązaniu.
      Po otrzymaniu zgłoszenia, Usługodawca prześle drogę e-mail potwierdzenie rezerwacji miejsc na szkoleniu.
     10. Usługodawca nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Zamawiających oraz Uczestników podanych przez Zamawiających w trakcie procesu składania zamówienia. Zamawiający oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu składania zamówienia są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać uzasadnione podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, usługodawca może uzależnić przyjęcie zamówienia Zamawiającego od uwiarygodnienia podanych przez niego danych. Zamawiający jest zobowiązany do aktualizacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia i niezwłocznego informowania usługodawcy o każdorazowej zmianie tych danych, które mają wpływ na prawidłową realizację zamówienia.
     11. Uczestnikiem szkolenia otwartego, może zostać każda osoba która dokona zgłoszenia na wybrane szkolenie z oferty pod adresem www.fabrykawarsztatow.pl/oferta lub zostanie zapisana przez osobę zgłaszającą.13.
     12. Usługodawca podczas prowadzonych szkoleń, może poprosić uczestników o zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń otwartych. Podpisanie zgody jest dobrowolne.14.
     13. Udział w kursach nie obejmuje zakwaterowania w hotelu w którym odbywa się dane szkolenie. Uczestnik jest odpowiedzialny za sposób, w jaki skorzysta z przedstawionej mu wiedzy, metodologii i otrzymanych materiałów szkoleniowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera prowadzącego kurs.